मुख्य पान    |    संपर्क साधा    |    आत्मा एम.आय.एस

 
प्रकल्प संचालक (आत्मा)
नाव: बी.बी.मास्तोळी
दूरध्वनी (O):(231)-2652064
फॅक्स (O):(231)-2652064
मोबाईल नं.: 9822049910
ईमेल: dypdatma2@gmail.com
 
उपसंचालक (आत्मा)
नाव: ए.डी.गळीतकर
दूरध्वनी (O):(231)-2652064

मोबाईल नं.:9421145016
ईमेल:dypdatma2@gmail.com
 
उपसंचालक (आत्मा)
नाव: भाग्यश्री पवार
दूरध्वनी(O):(231)-2652064
मोबाईल नं.:9552212700
ईमेल:dypdatma2@gmail.com

bar1