मुख्य पान    |    संपर्क साधा    |    आत्मा एम.आय.एस

bar1
पदनाम नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
DesignationNamePHNNoMobileNoEmail
प्रकल्प संचालक आत्मा श्री.बसवराज भि.मास्तोळी 08275053479 9822049910 atmakolhapur@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -१ श्री.अनिल द गळितकर 9421145016 9421145016 dypdatma1@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -२ श्रीमती.भाग्यश्री वं पवार 9552112700 9552112700 dypdatma2@gmail.com